Sözleşme Hukuku

Sözleşme Nedir Nasıl Yapılır?

Sözleşme, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve karşılıklı, birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan anlaşmadır. Sözleşmeler sözlü şekilde yapılan sözleşme, adi şekilde yazılı sözleşme ve resmi şekilde yazılı sözleşmeler olmak üzere üç şekilde yapılır. Sözlü yapılan sözleşmeler uygulamada çok az görülen sözleşme türleridir. Çünkü ispatı zordur ve taraflar herhangi bir uyuşmazlık durumunda sıkıntıya düşmemek için genel olarak sözlü sözleşme şekline başvurmazlar.

Tarafların birbirine uygun istem izahlarıyla yapılan bir adli işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması mecburi değildir. Fakat kanunlarda bir takım tür sözleşmelerin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Hatta bazı sözleşmelerde kanun koyucu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasından öte, yetkili makam huzurunda yani tapu veya noterde, resmi yazılı şekilde yapılmasını geçerlilik şartı olarak düzenlemiştir. Eğer kanunda bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için makam önünde yapılması zorunluluğu yoksa sözleşmenin varlığını ispat açısından sözleşmenin yazılı olarak yapılması yeterlidir. Örnek olarak; kira sözleşmesinin sözlü yapılması dahi mümkün iken, gayrimenkul satışı sözleşmeleri sadece tapu memuru huzurunda yapılmalıdır. Her ne kadar bazı sözleşmeler için yazılılık şartı aranmayıp, kira sözleşmesinde olduğu gibi sözlü yapılması sözleşmenin geçerliliği açısından yeterli olsa da, önerilen sözleşmelerin yazılı yapılmasıdır. Sözleşmeyi şartlar ve ödevleri belirterek yazılı şekilde yapmak, ileride çıkacak ihtilaflarda ve özellikle ispat hususunda büyük önem taşır. Yetkili makam huzurunda yapılan sözleşmeler, ispat şartından öte sahtecilik şüphesine karşı güvence sağlar.

Sözleşme Düzenlenirken Şekil Şartına Uyulmamasının Sonucu Nedir?

Kanunda yazılı veya resmi yazılı şekil şartına tabi tutulan sözleşmelerin mutlaka bu aranan şekle uygun bir biçimde yapılması gerekmektedir. Aksi halde, bu hukuki işlem hiçbir hüküm doğurmaz, batıl yani geçersizdir. Kökleri Roma Hukukuna değin uzanan sözleşme hukuku ülkemizde Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenir.

Sözleşme Hukuku günümüz dünyasında önemi gittikçe artan ve günlük hayatta daha sık karşılaştığımız hukuki bir ilişki türüdür. Ekonomik ve sosyal hayatın önemli bir parçası haline gelmiş olan sözleşmeler doğru yorumlanmadığında veya hazırlanmadığında hukuksal sıkıntılar baş gösterir ve tarafların aleyhine etkilerde bulunur. Bu sebeple sözleşmeler hukuku konusunda uzman olan bir avukat ile çalışmak sizin için sözleşmelerden kaynaklanan pürüzlerle karşılaşmamanız demek olacaktır. Ülkemizde ve dünyada en sık karşılaşılan sözleşme türleri aşağıdadır.

Sözleşme, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve karşılıklı, birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan anlaşmadır. Sözleşmeler sözlü şekilde yapılan sözleşme, adi şekilde yazılı sözleşme ve resmi şekilde yazılı sözleşmeler olmak üzere üç şekilde yapılır. Sözlü yapılan sözleşmeler uygulamada çok az görülen sözleşme türleridir. Çünkü ispatı zordur ve taraflar herhangi bir uyuşmazlık durumunda sıkıntıya düşmemek için genel olarak sözlü sözleşme şekline başvurmazlar.

Franchising

Franchise verenin sözleşme bedeli karşısında, Franchise alan bağımsız işletmeciye; belirli süre, koşul ve sınırlar içerisinde markasını, işletme adını, ticari teknik bilgi, beceri ve sistemini kullanım için paylaştığı sürekli ve uzun vadeli bir ticari ilişki türüdür. Ülkemizde çoğunlukla fast-food şirketleri, benzin istasyonları gibi firmalar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Franchise sözleşmesinin temelini oluşturan esaslı unsurların varlığı, sözleşmenin hukuka uygunluğunun sağlanması için önem arz eder. Tarafların yükümlülük ve haklarını bilmesi ve bu doğrultuda davranmaları ve ayrıca taraflar arasında yaşanması muhtemel ihtilaflarda ve hak kaybının olmaması adına sözleşmenin uzman avukatlar tarafından hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Satış Sözleşmesi

Günlük hayatta en çok kullanılan sözleşmelerden birisi olan satış sözleşmesi basit tabirle; satıcının mülkiyetinde bulundurduğu veya kendi ürettiği bir malı satması ve alıcının da bu malı satın alması konusunu düzenleyen sözleşme türüdür. Tanımdan da anlaşıldığı üzere satış sözleşmesi iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Yani satıcının, satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğini alıcıya devretme borcu söz konusuyken; satış bedelini talep etme açısından alacaklıdır. Aynı şekilde alıcının, satış parasını satıcıya ödeme borcu bulunurken; malın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep etmek bakımından alacaklı konumdadır. Son dönemlerde gelişen ticari faaliyetler sonucu, satış sözleşmeleri de bu ticaret hayatının ihtiyaçlarına paralel olarak şekillenmeye başlamıştır. Dolayısıyla ticari satış sözleşmeleri ile tüketici sözleşmesi niteliğindeki satış sözleşmelerinin toplumdaki yeri yadsınamaz hale gelmiştir.

Ticari Sözleşmeler

Joint-venture (Ortak Girişim) sözleşmeleri, uluslararası müvekkilleri olan Madalyon Hukuk ve Danışmanlık’nun etkin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bunun dışında büromuzun; hisse devri, franchising, leasing, acenta ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin uygulanması hususunda son derece özenli çalışmaları mevcuttur.

Joint Venture

Hukuken ve iktisadi olarak birbirinden bağımsız tüzel veya gerçek kişilerin, müşterek bir amaç altında bir ticaret ortaklığı kurarak ya da kurmaksızın kar elde etme amacıyla bir sözleşme altında bir araya gelmeleridir. Bu sözleşme çerçevesinde bir araya gelen kişiler, sözleşmenin kapsadığı o faaliyetin rizikolarını müteselsilen üstlenir ve sorumluluk altına girerler. Şirketlerin yeni pazarlara girme, rekabet üstünlüğü sağlama gibi istekleri sonucu bu tip sözleşmeler son dönemde sık kullanılır hale gelmiştir. Hukuk büromuz, bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren, değişik ülkelerden yabancı şirketler ile Türkiye’deki ortakları arasında birçok Joint Venture sözleşmeleri hazırlamıştır ve bu konuda uzman kadrosuyla birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.

Ekibimizin Hizmetleri

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
 • Joint Ventures
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acenta Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
Scroll to Top